Konut Sigortası
6 Haziran 2019
Ek Araç Sigortası
6 Haziran 2019

İşyeri Sigortası

Hırsızlık Sigortası

Hırsızlığa karşı sigorta, poliçede gösterilen yerde bulunan eşya ve malların, yapılacak hırsızlık veya hırsızlık girişimi nedeniyle uğrayacakları zararlara karşı güvence veren sigorta türüdür.

Sigorta edilen eşyaların bulunduğu yere:

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlama ile girilmek sureti ile yapılan hırsızlıklar,
 • Gizlice girip saklanmak veya kapanmak yoluyla yapıldığı kesinleşmiş olan hırsızlıklar,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek yapılan hırsızlıklar,
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler ve şifre yardımı ile kilit açarak yapılan hırsızlıklar,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehdit yolu ile yapılan hırsızlıklar.

Kuyumcu Paket Sigortası

Bu poliçe birbirinden doğaları gereği çok farklı olan güvence türleri bünyesinde içinde bulundurmaktadır. Bunun amacı, kuyumculuk sektörü içinde yer alan aynı işletme için bir çok poliçe düzenlemek yerine tek bir poliçe ile hem çok geniş hemde ekonomik bir biçimde sunulmakta, bunlar işletmenin karşılaşma riski olan tehlikelere karşı unutulma veya ihtimal edilme nedeniyle güvencesiz kalmaması da sağlanmaktadır.

Bu poliçe kapsamında ;

Yangın, yıldırım intifak (doğalgaz dahil ), yangın sonucu meydana gelebilecek duman, buhar ve ısının doğrudan doğruya vereceği zararlar, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve işbu poliçe özel şartlarında belirtilen limit ve şartlar dahilinde yangın mali mesuliyeti teminatları zorunlu olarak verilir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihaz sigortasının konusunu, bağımsız veya birbirine bağlı birimlerden oluşan bir sistem halinde çalışan elektronik makine, donanım veya bilgi işlem sistemleri oluşturur.

Bu tür cihazları şöyle sıralamak olanaklıdır :

 • Haberleşme (telokomünikasyon) cihazları (tv. vericileri, vb.),
 • Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar, (ultrasonografi, tomografi vb cihazlar),
 • Büro cihazları, (fotokopi, fax vb cihazlar),
 • Ölçme ve kontrol cihazları, (egzoz gazı ölçme cihazı vb),
 • Basım sanayiinde kullanılan cihazlar, (ofset baskı makinesi, serigrafi makinesi vb),
 • Stüdyo cihazları (ses kayıt vb cihazlar),
 • Bilgi işlem cihazları (bilgisayar, printer vb),
 • Elektronik olarak kumanda edilen her tür sanayi makineleri (örneğin CNC tezgahları)

Makine Kırılması Sigortası

Bir iş yerinede bulunan ve montajı yapılarak nedene süresini tamamlamış olan tüm makine ve tesisler “makine kırılması” sigortasının konusunu oluşturmaktadır.

Sigorta konusu makine ve donanımın, sigorta süresi içerisinde ve genel şartlarda yazılı ayrıcalıklar dışında,

 • Normal çalışır durumda iken
 • Aynı iş eri içinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme sırasında veya dururken, ani ve beklenmedik bir nedenle karşılaştığı maddi ziya zararların gerektirdiği onarım ve giderleri karşılar.

3. Şahıs Mali Mesuliyet

Bu poliçe ile sigortalının sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda ;

 • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
 • Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle bu kişilerin, sigorta ettirenin, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerden doğan sorumluluklarını güvence altına alır. Yani üçüncü kişiler tarafından kendisine karşı ileri sürülen zarar ve ziyan taleplerini, T.C.’nin sorumluluklarla ilgili yasal düzenlemeleri doğrultusunda ve poliçede belirtilen bedellere kadar karşılar. Bu sigorta, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu kadar yersiz ve aşırı taleplere karşıda korur.

Turistik İşletme Sigortası

Ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biris olan turizm sektörünün sigorta ihtiyaçlarını tek bir police ile teminat altına almayı amaçlayan turistik işletme poliçesi sadece inşaatı tamamlanmış betonarme karkas (taşıyıcı sistemi betonarme veya çelik konstriksiyon kolan ve kirişlereden oluşan, 4 dış ve iç duvarlarında tuğla, biriket, ytong vb. yanmaz malzeme kullanılan, taban ve tavanları betonarme olan) ve yığına kagir binalarda turizm bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri tesislere hizmet vermektedir. Turistik işletme paket poliçesi ile sigorta ettiren zorunlu olarak şu güvenleri almak durumundadırlar.

 • Yangın, yıldırım, infilak (yangın sonucu meyadan gelebilecek duman, buhar ve ısısının doğrudan doğruya vereceği zararlar), dahili su, fırtına, duman, yer kayması, enkaz kaldırma,
 • Kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması,
 • Alternatif otel masrafları,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Yangın mali sorumluluğu, yangın sonucu iş durması

Eczane Paket Sigortası

Eczane ve ecza depolarının sigorta ihtiyaçlarını tek bir poliçe ile karşılamayı amaçlayan Eczane Paket Poliçesi ile ;

 • Yangın, yıldırım, infilak (yangın sonucu meydana gelebilecek duman, buhar ve ısının doğrudan doğruya vereceği zararlar)
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Duman
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Yangın mali sorumluluğu
 • Hasar sonucu geçici işyeri masrafları
 • Yangın sunucu iş durmasından kaynaklanan zarar ve ziyan
 • Yangın mali mesuliyetleri
 • Kira kaybı

İnşaat Sigortası

Mesken, iş hanı, depo, fabrika, köprü, yol, baraj vb. gibi inşaat halindeki yapılar, bu sigortanın konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu yapıların, sigorta süresi içinde , yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, fırtına, deprem, don, toprak çökmesi, araç çarpması, uçak parçası düşmesi, hırsızlık vb. gibi önceden kestirilemeyen ani bir nedenle ortaya çıkan herhangi bir zarar olayına karşı güvence altına alınması, bu sigortanın kapsamını oluşturmaktadır.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

Bir iş yerinde meydana gelen kazalar sonucunda işçilerin sağlığının bozulması ve yaşamlarını yitirmeleri sonucunda iş verenin zarar gören işçiler veya işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı yasal sorumlulukları doğmaktadır. Bu sigortanın konusu işverenin bu sorumluluklarını güvence altına almaktır.

İşveren sorumluluk sigortası, iş yerinde meydana gelen kazalar sonucunda işverene hizmet sözleşmesi ile bağlı olan işçi veya hak sahiplerinin işverenden talep edebilecekleri tazminatları karşılayan sigorta türüdür. Bu sigortanın yapılabilmesi için işçilerin SSK Kanunu’na bağlı olarak görev yapmaları gerekir. Bu sigorta SSK tarafından sağlanan yardımların üzerinde veya dışında kalan talepler ile yine bu kurum tarafından açılan rücu davası sonucunda ödenmesi gereken tazminatları poliçede yazılı olan limitlere kadar karşılar.

Sigortacı bu poliçe ile ilgili olarak açılacak davalarda mahkeme tarafından karara bağlanan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de ödemekle yükümlüdür.

Döviz Bürosu Sigortası

Bu sigorta, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karara ek olarak çıkarılan tebliğlerle belirlenen koşullara göre Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kurulmasına izin verilen ve bu tebliğlerde öngörülen koşullara uygun olarak çalışan yetkili kurumlara ( döviz büroları ) yöneliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir